จิรพล ศศิธร : JIRAPON SASITORN : jirapon.sa@humancentric.com

EDUCATION ปริญญาตรีสาขา Information Technology มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

TRAINING HL7 RIM & CDA Software architecture design patterns Agile Big Room planning


EXPERIENCES :Software Developer Samitivej Hospital
,Senior Software Developer Greenline synergy Company
,Senior Software Developer IBM Solution Delivery

KEY SKILL: มีความชำนาญการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Core Application ของ รพ รวมไปถึง Add on ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ Healthcare
และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบต่างๆ รวมทั้ง Hardware ต่างๆจากภายนอกผ่านโปรโตคอลในรูปแบบต่างๆ ที่รองรับ
และสามารถพัฒนา Native Software ในส่วนของ Mobile ได้

ธนัชชา แพลอย : Tanatcha Paerloy : tanatcha.paerloy@outlook.com

EDUCATION: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TRAINING : ฝึกงานกับ Microsoft,อบรม Unity กับ Microsoft


EXPERIENCES:บริษัท อุ๊คบี จำกัด ( 2557-2559 )

KEY SKILL:พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Windows store,Windows phone, WPF
พัฒนาแอพพลิเคชั่น PDF reader, ePub reader, Audio player
พัฒนาระบบหลังบ้านโดยใช้เทคโนโลยี Web API, WCF, SQL Server / Database
ออกแบบ Application User Interface

ธรรมปพน ฝูงทองเจริญ TUMPAPON FUNGTHONGCHAROEN : tumpapon.pon@gmail.com

EDUCATION: ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


EXPERIENCES:Programmer บริษัท Techcons Biz Co., Ltd.

KEY SKILL:Develop .Net, Sharepoint, K2 BlackPerl

พัชรพล ศรีสงคราม : Patcharaphon Srisongkram : bew47061@gmail.com

EDUCATION: Bachelors in Engineering (Computer Engineering) Thai-Nichi Institute of Technology.


EXPERIENCES:Worked for two years as Convergencesystem Co.,Ltd. about report design and data structure in database.
Develop ReportView application for plugin HIS application

KEY SKILL:Programming Languages,HTML,CSS,Javascript,,AngularJS, Microsoft Visual Basic
Databases Microsoft SQL ,Microsoft Report Builder